Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng - Thanh tra - Pháp chế - Thi đua khen thưởng trong Giáo dục Đại học

STT Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
A. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Văn bản Luật, Nghị định, Nghị quyết
1.1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2 Nghị quyết CP 14/2005/NQ-CP 02/11/2005 Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020
1.3 Nghị định của Chính phủ 75/2006/NĐ-CP 02/8/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
1.4 Nghị quyết của QH 50/2010/QH12 19/6/2010 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học
1.5 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12 01/7/2010 Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.6 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP 11/5/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
1.7 QĐ của Thủ tướng 711/2012/QĐ-TTg 13/6/2012 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
1.8 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.9 Nghị định CP  138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Trích yếu Điều 26, vi phạm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.10 QĐ của Thủ tướng 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
1.11 Nghị định CP  73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2.2 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
4.1 Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT 24/12/2007 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
4.2 Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT 05/8/2008 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
4.3 Quyết định 4138/2010/QĐ-BGDĐT 20/9/2010 Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020
4.4 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.5 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.6 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4.7 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4.8 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4.9 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
4.10 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.11 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.12 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.13 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
4.14 Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 Công văn v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
4.15 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
4.16 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
4.17 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
4.18 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 Quy định tiêu, chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4.19 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
4.20 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
4.21 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
5.1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
5.2 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
5.3 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/6/2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
5.4 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
5.5 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
5.6 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5.7 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
5.8 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5.9 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
5.10 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
B. THANH TRA
1. Luật, Nghị định
1.1 Luật Thanh tra 56/2010/QH12 15/11/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân
1.2 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 22/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
1.3 Nghị định 42/2013/NĐ-CP 09/5/2013 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
2. Văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành
2.1 Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP 06/9/2007 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
2.2 Thông tư 02/2012/TT-TTCP 13/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
2.3 Thông tư 01/2014/TT-TTCP 23/4/2014 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra kế hoạch thanh tra
2.4 Thông tư 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
3. Văn bản do Bộ GD&ĐT ban hành
3.1 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
3.2 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
3.3 Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh lực giáo dục
3.4 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
3.5 Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT 20/12/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 3.6  Công văn  3936/BGDĐT-TTr  28/8/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018
3.7 Công văn 3676/BGDĐT-TTr 22/8/2018 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019
C. PHÁP CHẾ
1. Luật, Nghị định, Thông tư
1.1 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 20/6/2012 Quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.2 Nghị định 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
1.3 Thông tư 01/2015/TT-BTP 15/01/2015 Hướng dẫn về nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
1.4 Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT 30/12/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.
2. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ trong năm học về công tác pháp chế
2.1 Công văn 5816/BGDĐT-PC 23/8/2013 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế
2.2 Công văn 3878/BGDĐT-PC 24/7/2014 Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
2.3 Công văn 4555/BGDĐT-PC 25/8/2014 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
2.4 Công văn 4498/BGDDT/PC 03/9/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế
2.5 Công văn 4326/BGDĐT-PC 01/9/2016 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế
2.6 Công văn 67/BGDĐT-PC 09/01/2017 Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
2.7 Công văn 4424/BGDĐT-PC 22/9/2017 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế
D. THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Văn bản luật, nghị định
1.1 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 15/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
1.2 Luật Thi đua, khen thưởng 2005 47/2005/QH11 14/6/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2003.
1.3 Luật Thi đua, khen thưởng 2013 39/2013/QH13 16/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
1.4 Nghị định 42/2010/NĐ-CP 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005.
1.5 Nghị định 39/2012/NĐ-CP 27/4/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
1.6 Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 13/12/2013 Luật thi đua, khen thưởng hợp nhất.
1.7 Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.8 Thông tư 07/2014/TT-BNV 29/8/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
2. Văn bản thông tư, quyết định, chỉ thị
2.1 Chỉ thị 1116/CT-BGDĐT 23/11/2011 Chương trìnhcông tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 – 2015.
2.2 Quyết định 2552/QĐ-BGDĐT 12/7/2012 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.
2.3 Quyết định 2553/QĐ-BGDĐT 12/7/2012 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
2.4 Quyết định 5299 /QĐ-BGDĐT 11/11/2014 Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
3. Văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng
3.1 Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT 03/4/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
3.2 Công văn 5140/BGDĐT-VP 24/7/2013 V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
3.3 Công văn 2825/BGDĐT-TĐKT 30/5/2014 V/v hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
3.4 Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT 09/3/2015 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học.
3.5 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
3.6 Công văn 4372/BGDĐT-TĐKT 06/9/2016 V/v hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ.
3.7 Công văn 5642/BGDĐT-TĐKT 28/11/2017 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
3.8 Công văn 4934/BGDĐT-TĐKT 25/10/2018 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2018 - 2019