Danh mục các văn bản pháp luật về giáo dục đào tạo ban hành năm 2016 và 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
I VĂN BẢN CHUNG
1 2005/QĐ-BGDĐT 14/06/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
2 407/KH-BGDĐT 14/06/2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
3 3031/QĐ-BGDĐT 26/08/2016 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục
4. 2610/CTr-BGDĐT 29/07/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
5 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
6 6200/QĐ-BGDĐT 30/12/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
II ĐÀO TẠO
1 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT 15/01/2016 Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020
2 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
3 1481/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)
4 16/2016/TT-BGDĐT 18/05/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/ QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
5 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Thông tư liên lịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
6 431/KH-BGDĐT 23/08/2016 Kế hoạch thực hiện đề án “phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”
7 2913/QĐ-BGDĐT 23/08/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
8 03/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
III CÔNG TÁC SINH VIÊN
1 410/QĐ-BGDĐT 04/02/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục
2 10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
3 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA 05/05/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức và các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 05/05/2016 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học
6 1572/CT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch chỉ thị v/v tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên
7 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
8 4996/QĐ-BGDĐT 28/10/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020
IV TUYỂN SINH
1 03/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 02/VBHN-BGDĐT 29/04/2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
3 2071/CT-BGDĐT 17/06/2016 Chỉ thị về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
4 05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
V ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1 04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
VI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
1 05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
2 06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
3 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
5 1611/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)
6 1612/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
7 1613/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)
8 412/KH-BGDĐT 15/06/2016 Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
VII TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
1 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/nđ-cp ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
2 1020/QĐ-BGDĐT 31/03/2016 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo năm 2015
VIII KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo
2 18/2016/TT- BGDĐT 22/06/2016 Thông tư ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học”
IX THANH TRA - PHÁP CHẾ - THI ĐUA
1 698/KH-BGDĐT 20/09/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục
2 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
3 25/2016/TT-BGDĐT 15/12/2016 Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4 5972/CT-BGDĐT 20/12/2016 Chỉ thị v/v tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
5 6186/CT-BGDĐT 29/12/2016 Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020
6 6239/QĐ-BGDĐT 30/12/2016 Quyết định ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Giáo dục