Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học

TT Loại văn bản Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
A. Tuyển sinh đại học, cao đẳng
1 Quyết định Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 62/2008/QĐ-BGDĐT 25/11/2008 10/12/2008
2 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 24/05/2011
3 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 19/VBHN-BGDĐT 21/05/2014 05/06/2014
4 Thông tư Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 13/04/2015
5 Thông tư Thông tư ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 32/2015/TT-BGDĐT 26/12/2015 01/02/2016
6 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 03/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 29/04/2016
7 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 02/VBHN-BGDĐT 29/04/2016 29/04/2016
8 Thông tư Chỉ thị về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học 2071/CT-BGDĐT 17/06/2016 17/06/2016
9 Công văn Công văn v/v rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 37/BGDĐT-GDĐH 06/01/2017 06/01/2017
10 Thông tư Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 10/03/2017
11 Thông tư Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 10/03/2017
12 Công văn Công văn về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 603/BGDĐT-GDĐH 17/02/2017 17/02/2017
B. Tuyển sinh sau đại học
1 Thông tư Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 22/06/2009
2 Thông tư Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 01/07/2014