Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng - Thanh tra - Pháp chế - Thi đua khen thưởng trong Giáo dục Đại học

STT Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Nội dung trích yếu
A. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Văn bản Luật, Nghị định, Nghị quyết
1.1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 01/01/2006 Còn hiệu lực Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2 Nghị quyết CP 14/2005/NQ-CP 02/11/2005 22/11/2005 Còn hiệu lực Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020
1.3 Nghị định của Chính phủ 75/2006/NĐ-CP 02/8/2006 23/08/2006 Còn hiệu lực Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
1.4 Nghị quyết của QH 50/2010/QH12 19/6/2010   Còn hiệu lực Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học
1.5 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12 01/7/2010 16/06/2010 Không còn phù hợp Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.6 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP 11/5/2011 01/07/2011 Còn hiệu lực Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
1.7 QĐ của Thủ tướng 711/2012/QĐ-TTg 13/6/2012 13/06/2012 Còn hiệu lực Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
1.8 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.9 Nghị định CP  138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 10/12/2013 Còn hiệu lực Trích yếu Điều 26, vi phạm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.10 QĐ của Thủ tướng 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 30/01/2015 Còn hiệu lực Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
1.11 Nghị định CP  73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 25/10/2015 Còn hiệu lực Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
1.12 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
1.13 Luật 34/2018/QH14 19/11/2018 01/07/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2.2 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 28/06/2013 Còn hiệu lực Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
4.1 Quyết định 65/2007/QĐ- BGDĐT 01/11/2007 01/12/2007 Hết hiệu lực: 04/07/2017 Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
4.2 Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT 24/12/2007 14/01/2008 Hết hiệu lực: 15/02/2013 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
4.3 Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT 05/8/2008 02/09/2008 Còn hiệu lực Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
4.4 Quyết định 4138/2010/QĐ-BGDĐT 20/9/2010 20/09/2010 Còn hiệu lực Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020
4.5 Thông tư 37/2012/TT- BGDĐT 30/10/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 65/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 66/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 67/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007
4.6 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.7 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 09/5/2013   Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.8 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013   Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4.9 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 3/5/2013   Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4.10 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013   Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4.11 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 08/10/2013   Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
4.12 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.13 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.14 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.15 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 29/8/2014   Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
4.16 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
4.17 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 03/8/2016   Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
4.18 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 04/07/2017 Còn hiệu lực Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
4.19 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 24/07/2017 Còn hiệu lực Quy định tiêu, chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4.20 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
4.21 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
4.22 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
5.1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 13/01/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
5.2 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 24/12/2007 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
5.3 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/6/2011 25/07/2011 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
5.4 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 01/02/2013 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
5.5 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014 18/11/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
5.6 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 29/04/2016 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5.7 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
5.8 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5.9 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 28/6/2016   Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
5.10 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018   Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
6. Công văn, hướng dẫn, thông báo về công tác đảm bảo chất lượng
6.1 Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 03/03/2015   Công văn v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
6.2 Công văn 585/KTKĐCLGD-KĐĐH 05/4/2016 05/4/2016   Triển khai công tác ĐBCL&KĐCl GD 2016
6.3 Thông báo 702/TB-BGDĐT 22/9/2016 22/9/2016   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về phương án triển khai công tác KĐCLGDDH
6.4 Công văn 4756/BGDĐT- KTKĐCLGD 26/09/2016 26/09/2016   Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016-2017
6.5 Thông báo 816/TB-BGDĐT 08/11/2016 08/11/2016   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về  công tác KĐCLGDDH
6.6 Thông báo 29/TB- BGDĐT 17/01/2017 17/01/2017   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng GD ĐH (Đà Nẵng)
6.7 Công văn 89/KTKĐCLGD-KĐĐH 06/2/2017 06/2/2017   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo KH triển khai công tác KĐCLGD năm 2017
6.8 Thông báo 70/TB-BGDĐT 06/2/2017 06/2/2017   Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 21/1/2017 về  công khai điều kiện đảm bảo chất lượng GDĐH
6.9 Công văn 165/BGDĐT-GDĐH 18/01/2017 18/01/2017   Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình hoạt động các trường ĐH ngoài công lập
6.10 Kế hoạch 118/KH- BGDĐT 23/2/2017 23/2/2017   Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở GDDH, CD, TCSP 2017 (23.02.2017)
6.11 Công văn 361/KTKĐCLGD-KDĐH 29/3/2017 29/3/2017   Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017
6.12 Công văn 542/QLCL-KĐCLGD 23/3/2018 23/3/2018   Về việc báo cáo các điều kiện ĐBCL trước kỳ thi tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
B. THANH TRA
1. Luật, Nghị định, Quyết định
1.1 Luật Thanh tra 56/2010/QH12 15/11/2010 01/07/2011

Còn hiệu lực

Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân
1.2 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 22/9/2011 15/11/2011 Còn hiệu lực Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
1.3 Luật khiếu nại 02/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2012 Còn hiệu lực Luật khiếu nại
1.4 Luật tố cáo 03/2011/QH13 02/7/2012 02/07/2012 Hết hiệu lực: 01/01/2019 Luật tố cáo
1.5 Nghị định 07/2012/NĐ-CP 09/12/2012 05/04/2012 Còn hiệu lực Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
1.6 Nghị định 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2012 Còn hiệu lực Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
1.7 Nghị định 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2014 Còn hiệu lực Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo
1.8 Nghị định 42/2013/NĐ-CP 09/5/2013 01/07/2013 Còn hiệu lực Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
1.9 Nghị định 13/2014/NĐ-CP 25/02/2014 10/04/2014 Còn hiệu lực Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật GDQP-AN
1.10 Nghị định 33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 15/05/2015 Còn hiệu lực Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
1.11 Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13 19/06/2015 01/01/2016 Còn hiệu lực Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
1.12 Nghị định 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Còn hiệu lực Về quản lý và sử dụng con dấu
1.13 Nghị định 111/2017/NĐ-CP 05/10/2017 20/11/2017 Còn hiệu lực Quy định về tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe
1.14 Quyết định 18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 15/07/2017 Còn hiệu lực Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
1.15 Luật tố cáo 25/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Còn hiệu lực Luật tố cáo
2. Văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành
2.1 Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP 06/9/2007 02/10/2007 Còn hiệu lực Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
2.2 Thông tư 02/2012/TT-TTCP 13/7/2012 03/09/2012 Hết hiệu lực: 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
2.3 Thông tư 06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 15/11/2013 Còn hiệu lực Quy định quy trình giải quyết tố cáo
2.4 Thông tư 01/2014/TT-TTCP 23/4/2014 01/07/2014 Còn hiệu lực Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra kế hoạch thanh tra
2.5 Thông tư 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 01/12/2014 Còn hiệu lực Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
2.6 Thông tư 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 15/12/2014 Còn hiệu lực Quy định quy trình tiếp công dân
3. Văn bản do Bộ GD&ĐT ban hành
3.1 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/4/2008 17/05/2008 Còn hiệu lực Quyết định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo
3.2 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 03/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
3.3 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 08/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
3.4 Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 18/01/2014 Còn hiệu lực Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh lực giáo dục
3.5 Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT 11/03/2014 25/04/2014 Hết hiệu lực: 13/04/2015 Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT 
3.6 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT 15/04/2014 01/07/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
3.7 Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 25/03/2015 Còn hiệu lực Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
3.8 Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 01/06/2015 Còn hiệu lực Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
3.9 Thông tư 02/VBHN-BGDĐT 05/08/2015 07/02/2013 Hết hiệu lực: 15/07/2017 Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
3.10 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT 08/09/2015 24/10/2015 Còn hiệu lực Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 
3.11 Thông tư 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 20/12/2015 Còn hiệu lực Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học 
3.12 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 28/11/2016 Còn hiệu lực Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
3.13 Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT 20/12/2016 20/12/2016 Còn hiệu lực Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
3.14 Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 15/02/2017 Còn hiệu lực Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục 
3.15 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 23/10/2017 Còn hiệu lực Ban hành quy định, điều kiện,trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi QĐ mở ngành đào tạo đại học
3.16 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 10/03/2017 Còn hiệu lực Ban hành quy chế thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2017
3.17 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 10/03/2017 Còn hiệu lực Tuyển sinh đại học hệ chính quy, nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy
3.18 Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT 15/3/2017 01/05/2017 Còn hiệu lực Quy chế đào tạo vừa làm, vừa học trình độ đại học
3.19 Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 01/05/2017 Còn hiệu lực Qui định về liên kết đào tạo trình độ đại học
3.20 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 15/04/2018 Còn hiệu lực Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
3.21 Thông tư 04/VBHN-BGDĐT 04/05/2018 04/05/2018 Còn hiệu lực Tuyển sinh đại học hệ chính quy, nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy
3.22 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT 26/7/2018 26/7/2018 Còn hiệu lực

Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo

 3.23  Công văn  3936/BGDĐT-TTr  28/8/2017     Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018
3.24 Công văn 3676/BGDĐT-TTr 22/8/2018     Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019
3.25 Công văn 4357/BGDĐT-TTr 24/9/2018     Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGD ĐH, trường SP
4. Văn bản do Cơ quan khác ban hành
4.1 Thông tư 09/2011/TT-BNV 03/06/2011 18/07/2011 Còn hiệu lực Qui định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu trong các cơ quan, tổ chức
4.2 Thông tư 04/2013/TT-BNV 16/04/2013 01/06/2013 Còn hiệu lực Hướng dẫn xây dựng công tác văn thư, lưu trữ ở cơ quan, tổ chức
C. PHÁP CHẾ
1. Luật, Nghị định, Thông tư
1.1 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 20/6/2012     Quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.2 Nghị định 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011     Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
1.3 Thông tư 01/2015/TT-BTP 15/01/2015     Hướng dẫn về nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
1.4 Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT 30/12/2016     Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.
2. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ trong năm học về công tác pháp chế
2.1 Công văn 5816/BGDĐT-PC 23/8/2013     Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế
2.2 Công văn 3878/BGDĐT-PC 24/7/2014     Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
2.3 Công văn 4555/BGDĐT-PC 25/8/2014     Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
2.4 Công văn 4498/BGDDT/PC 03/9/2015     Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế
2.5 Công văn 4326/BGDĐT-PC 01/9/2016     Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế
2.6 Công văn 67/BGDĐT-PC 09/01/2017     Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
2.7 Công văn 4424/BGDĐT-PC 22/9/2017     Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về
2.8 Công văn 4073/BGDĐT-PC 07/9/2018    

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế

2.9 Công văn 4171/BGDĐT-PC 12/9/2018    

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

D. THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Văn bản luật, nghị định
1.1 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 15/2003/QH11 26/11/2003     Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
1.2 Luật Thi đua, khen thưởng 2005 47/2005/QH11 14/6/2005     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2003.
1.3 Luật Thi đua, khen thưởng 2013 39/2013/QH13 16/11/2013     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
1.4 Nghị định 42/2010/NĐ-CP 15/4/2010     Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005.
1.5 Nghị định 39/2012/NĐ-CP 27/4/2012     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
1.6 Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 13/12/2013     Luật thi đua, khen thưởng hợp nhất.
1.7 Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/7/2014     Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.8 Nghị định  91/2017/NĐ-CP  31/7/2017     Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng
1.9 Thông tư 07/2014/TT-BNV 29/8/2014     Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.10 Thông tư 08/2017/TT-BNV 27/10/2017      Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày31/7/2017  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng
1.11 Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT 28/8/2018    

 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 

   
             
2. Văn bản thông tư, quyết định, chỉ thị
2.1 Chỉ thị 1116/CT-BGDĐT 23/11/2011     Chương trình công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 – 2015.
2.2 Quyết định 2552/QĐ-BGDĐT 12/7/2012     Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.
2.3 Quyết định 2553/QĐ-BGDĐT 12/7/2012     Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
2.4 Quyết định 5299 /QĐ-BGDĐT 11/11/2014     Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
2.5 Quyết định 16/2018/QĐ- UBND ​ 10/4/2018      Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. Văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng
3.1 Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT 03/4/2012     Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
3.2 Công văn 5140/BGDĐT-VP 24/7/2013     V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
3.3 Công văn 2825/BGDĐT-TĐKT 30/5/2014     V/v hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
3.4 Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT 09/3/2015     V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học.
3.5 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015     Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
3.6 Công văn 4372/BGDĐT-TĐKT 06/9/2016     V/v hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ.
3.7 Công văn 5642/BGDĐT-TĐKT 28/11/2017     Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
3.8 Công văn 4934/BGDĐT-TĐKT 25/10/2018     Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2018 - 2019