LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018. Luật này đã có những điều chỉnh lớn về chính sách phát triển giáo dục đại học, về những quy định liên quan đến cả người dạy và người học…

09 điểm mới, đáng chú ý của Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 về chính sách phát triển giáo dục đại học, về những quy định liên quan đến cả người dạy và người học… được thông qua tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

1. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của thị trường lao động

2. Không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo

3. Giảng viên đại học có trình độ tối thiểu là thạc sĩ

4. Bỏ quy định hiệu trưởng trường đại học có nhiệm kỳ 5 năm

5. Đại học được tự chủ quyết định chính sách học phí, tuyển sinh

6. Trường phải công khai mức học phí cả khóa học trên website

7. Không được tiếp tục tuyển sinh nếu chưa kiểm định chất lượng

8. Thời gian đào tạo xác định theo số lượng tín chỉ

9. Nhà đầu tư được thành lập trường đại học theo 2 phương thức

Xem chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học  2018 tại đây: 

/Portals/32/Documents/Lut%20giao%20dc%20di%20hc%20sa%20di%202018.doc