QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Nghị định nêu rõ những quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; không áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 01/8/2018,  Nghị định 86/2018/NĐ-CP mới được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định nêu rõ những quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; không áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

/Portals/32/Documents/ND%2086_2018%20v%20Hp%20tac%20du%20tu%20nuc%20ngoai%20lv%20giao%20dc.docx